Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2012

toxina
4592 d4e4
Reposted fromkreatura kreatura
toxina
5828 aed4
Reposted fromkreatura kreatura
toxina
5981 eeb2
Reposted fromkreatura kreatura
toxina
6288 7bfc
Reposted fromkreatura kreatura

January 10 2012

toxina
7656 a461
Reposted frombanita banita viawolalabym wolalabym
toxina
2632 e20c 500
toxina
1822 e735
Reposted fromayati ayati viawolalabym wolalabym

January 08 2012

toxina
7078 d87e 500
like it, like it, like it! :D
moje ucho jakieś 10 miesięcy temu <3
toxina
8178 3521 500
Oko jelenia <3

January 07 2012

toxina
9845 fd79
Reposted frompannacormac pannacormac viaZavasrad Zavasrad
toxina
9765 4744
ehe, ehe, ehe !!!
Reposted fromlighters lighters viaZavasrad Zavasrad
toxina
I hope so! 
a póki co... czekam ;*

January 06 2012

toxina
9779 0ba0
Reposted byZavasrad Zavasrad
toxina
9769 f495 500
jakieś 200km w chwili obecnej...

December 28 2011

toxina
6794 2bfe

December 27 2011

toxina
Zauważyłaś, że książka po kilkukrotnym przeczytaniu staje się o wiele grubsza, niż była? (...) Jakby za każdym razem coś zostawało pomiędzy kartkami: uczucia, myśli, odgłosy, zapachy... A gdy po latach zaczynamy ją kartkować znajdujemy w niej nas samych, młodszych, innych... Książka przechowuje nas jak zasuszony kwiat; odnajdujemy w niej siebie i jakby nie siebie.
— Cornelia Funkle
Reposted fromgorzkaczekolada gorzkaczekolada viajogi jogi
toxina
4745 1ab0
toxina
6819 b3f2
Reposted fromcrosslab crosslab viajogi jogi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl